I. Informacje ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego „shop.myover40.com”, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient powinien:
  • posiadać komputer z dostępem do Internetu;
  • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
  • włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich i/lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

II. Słowniczek

 1. Sprzedawca:

  Profi Fitness Espania
  C/ Petirrojo 12A
  Las Palamas de Gran Canaria 35018
  CIF: B76271097

 2. Klient - Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej shop.myover40.com.
 3. Strona Internetowa - Strona internetowa shop.myover40.com za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
 4. Towar - Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
 5. Konto Internetowe - Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy stronami.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym shop.myover40.com po akceptacji ogólnych warunków użytkowania i polityce prywatności oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem w stopce strony. Podczas dokonywania zakupy automatycznie zakładane jest konto użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, waz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany adres e-mail Klienta.
 2. Sklep Internetowy shop.myover40.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;
  • dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego shop.myover40.com.
 3. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego shop.myover40.com.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

IV. Informacje o towarach

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w EURO i PLN. Cena nie zawiera podatku VAT, ponieważ shop.myover40.com zarejestrowany jest na terytorium Wysp Kanaryjskich, które funkcjonują w przestrzeni europejskiej, ale nie w przestrzeni VAT-u.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany produktu na inny, pełnowartościowy produkt o tej samej jakości i cenie.

V. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  • wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny);
  • wybrać sposób płatności oraz dostarczenia towaru;
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz (w celu przyspieszenia realizacji zamówienia) numer telefonu do kontaktu z kurierem;
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura;
  • zakończyć zamówienie;
  • dokonać zapłaty za zamówiony towar.
 3. W momencie akceptacji zamówienia na stronie shop.myover40.com, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
  • kartą płatniczą on-line – przez system Stripe, możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;
  • za pomocą systemu płatności PayPal na zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.paypal.com.
 4. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru, albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. 
 6. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego, umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

VI. Dostawy towarów

 1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem: Poczty Polskiej S.A.
 2. Zamówienie zostaje zrealizowane i wysłane w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zamówienia i jego opłaceniu w sklepie internetowym shop.myover40.com.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu shop.myover40.com i sporządzić jego wydruk.
 4. Koszty dostawy szczegółowo określone są w zakładce shop.myover40.com - Płatność i dostawa.
 5. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
 6. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.
 7. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania kartonowe lub jednorazowe.
 8. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki.
 9. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę w celu jego dostarczenia Klientowi. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu 3 dni roboczych. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży i opłaceniu zakupów, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego.
 10. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo umowy telefonicznej oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 12. Faktura zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia.

VII. Warunki reklamacji i zwrotu towarów

 1. Sklep Internetowy shop.myover40.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : myover40@gmial.com.
 3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 4. Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

IX. Odstąpienie od umowy i wzajemne rozliczenia

 1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia doręczenia przesyłki Klientowi.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest  poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania towaru, dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.
 5. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym  shop.myover40.com a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym dla siedziby sklepu zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym  shop.myover40.com a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa hiszpańskiego.

XI. Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się kontaktować przy pomocy następujących kanałów komunikacji - https://shop.myover40.com/pl/kontakt